ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์ : Revenue online : อบจ.ชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ รายการ วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด
1. ข้อบัญญัติ การเก็บภาษีบำรุง อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
2. ข้อบัญญัติ การเก็บภาษีบำรุง อบจ. พ.ศ. 2542 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
3. แบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้า (อบจ.01-1) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
4. ตัวอย่างใบทะเบียนสถานการค้า (อบจ.01-2) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
5. แบบรายการภาษีบำรุง อบจ. ตามข้อบัญญัติ อบจ. (อบจ.01-4) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
6. บัญชีประจำวันแสดงการรับ – จ่ายน้ำมัน (อบจ.01-5) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
7. งบเดือนแสดงการรับ – จ่ายน้ำมัน(อบจ.01-6) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
8. บัญชีแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มาและจำหน่ายไป (ย.ล.03-2) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
9. แบบรายการภาษีบำรุง อบจ. ตามข้อบัญญัติอบจ.(ยาสูบ) (อบจ.02-1) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
10. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
11. หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (แบบ อบจ.รร.3) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
12. การชำระภาษีน้ำมัน ยาสูบ 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
13. แบบรายการภาษีบำรุง อบจ.ตามข้อบัญญัติ อบจ.(ยาสูบ) (อบจ.01-7) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
logo

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

| ศูนย์ประสานราชการ 1 | ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบจ.ชลบุรี โทร. 0-3839-8039-42 ต่อ 349,357 | e-mail: finance@chonburipao.com