เกี่ยวกับเรา

ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์ : Revenue online : อบจ.ชลบุรี

ภาษีน้ำมันและยาสูบ

ชำระภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

 • ภาษีน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์
 • ก๊าซปิโตรเลียม สำหรับรถยนต์ (LPG, NGV, CNG) อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์
 • ยาสูบ ได้แก่ ยาสูบซิกาแรต และ บุหรี่ซิการ์ อัตรามวนละ 9.30 สตางค์

 • ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม

  ยื่นแบบและชำระ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

  (กรณีตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนออกไปถึงวันเปิดทำการถัดไป)

 • ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ จากผู้พักในโรงแรมทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่า เช่าห้องพัก และนำส่งค่าธรรมเนียมฯ ที่เรียกเก็บให้แก่ อบจ.ชลบุรี ในอัตราร้อยละ 0.5 ของค่าเช่าห้อง
 • logo

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

  | ศูนย์ประสานราชการ 1 | ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบจ.ชลบุรี โทร. 0-3839-8039-42 ต่อ 349,357 | e-mail: finance@chonburipao.com