ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์
Revenue online

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี บริการรับชำระภาษีน้ำมันและยาสูบ ค่าธรรมเนียม จากผู้พักในโรงแรม ของผู้ประกอบการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อ เพิ่มช่องทางในการขอชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ยื่นชำระภาษีออนไลน์
banner

เกี่ยวกับเรา


ภาษีน้ำมันและยาสูบ

oil cigar
 • ภาษีน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์
 • ก๊าซปิโตรเลียม สำหรับรถยนต์ (LPG, NGV, CNG) อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์
 • ยาสูบ ได้แก่ ยาสูบซิกาแรต และ บุหรี่ซิการ์ อัตรามวนละ 9.30 สตางค์

 • *** ชำระภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

  ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม

  hotel
 • ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ จากผู้พักในโรงแรมทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่า เช่าห้องพัก และนำส่งค่าธรรมเนียมฯ ที่เรียกเก็บให้แก่ อบจ.ชลบุรี ในอัตราร้อยละ 0.5 ของค่าเช่าห้อง

 • *** ยื่นแบบและชำระ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

  (กรณีตรงกับวันหยุดราชการให้เลื่อนออกไปถึงวันเปิดทำการถัดไป)

  ดาวน์โหลดเอกสาร


  ลำดับ รายการ วัน/เดือน/ปี ดาวน์โหลด
  1. ข้อบัญญัติ การเก็บภาษีบำรุง อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
  2. ข้อบัญญัติ การเก็บภาษีบำรุง อบจ. พ.ศ. 2542 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
  3. แบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้า (อบจ.01-1) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
  4. ตัวอย่างใบทะเบียนสถานการค้า (อบจ.01-2) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
  5. แบบรายการภาษีบำรุง อบจ. ตามข้อบัญญัติ อบจ. (อบจ.01-4) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
  6. บัญชีประจำวันแสดงการรับ – จ่ายน้ำมัน (อบจ.01-5) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
  7. งบเดือนแสดงการรับ – จ่ายน้ำมัน(อบจ.01-6) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
  8. บัญชีแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มาและจำหน่ายไป (ย.ล.03-2) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
  9. แบบรายการภาษีบำรุง อบจ. ตามข้อบัญญัติอบจ.(ยาสูบ) (อบจ.02-1) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
  10. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
  11. หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (แบบ อบจ.รร.3) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
  12. การชำระภาษีน้ำมัน ยาสูบ 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด
  13. แบบรายการภาษีบำรุง อบจ.ตามข้อบัญญัติ อบจ.(ยาสูบ) (อบจ.01-7) 19 มิ.ย. 2558 ดาวน์โหลด

  ติดต่อเรา


  contact

  ช่องทางการติดต่อชำระภาษี


  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทร. 038-398039-42 ต่อ 349

  ศูนย์ประสานราชการ 1 (พัทยา) โทร. 038-413260

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบจ.ชลบุรี
  โทร. 038-398-42 ต่อ 349

  logo

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

  | ศูนย์ประสานราชการ 1 | ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบจ.ชลบุรี โทร. 0-3839-8039-42 ต่อ 349,357 | e-mail: finance@chonburipao.com